IIAMA-UPV

Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i del Medi Ambient

L’Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i del Medi ambient (IIAMA), de la Universitat Politècnica de València, coordina el Projecte LIFE+ Albufera com a beneficiari líder, sent una de les institucions acadèmiques de referència en aiguamolls artificials.

Va ser creat en 2001 com un nou marc per a gestionar de manera més eficient les activitats de recerca que diversos grups de la UPV estaven duent a terme. Està integrat per nou Àrees de Recerca relacionades amb l’aigua. Diverses línies de recerca desenvolupades en l’IIAMA lligades al projecte són: tractament d’aigües i optimització d’estacions depuradores d’aigües residuals, tractament d’aigües mitjançant aiguamolls artificials, microbiologia i química de l’aigua, estudi d’ecosistemes aquàtics i aigües costaneres, modelació i gestió de recursos hídrics superficials i subterranis, modelació física i matemàtica de fluids i processos de transport.

L’IIAMA disposa de quatre laboratoris completament equipats i operatius en química i microbiologia de l’aigua. En el laboratori de Qualitat d’Aigües es duran a terme les tasques de seguiment del projecte.

També disposa d’un laboratori d’enginyeria fluvial i obres hidràuliques. L’Institut té una àmplia experiència en transferència de tecnologia i de cooperació amb organismes oficials i empreses privades.

L’equip de treball que presenta l’IIAMA desenvolupa la seua activitat en els camps de la qualitat de l’aigua en medis naturals, modelació de la qualitat de l’aigua i hidrologia superficial. Està encapçalat pel professor Miguel Martín Monerris, Doctor en Ciències Químiques per la Universitat de València (1998). Des de l’any 1989 ha col·laborat en la realització de nombrosos estudis relacionats amb la qualitat de l’aigua, l’ocupació d’aiguamolls artificials i el desenvolupament, calibratge i simulació de models de simulació de transport de contaminants en aigües superficials. Els medis aquàtics en els quals ha treballat inclouen zones costaneres i embassaments de la Comunitat Valenciana i L’Albufera de València.

Quí Som?

L’Institut d’Enginyeria de l’Aigua i Medi ambient va ser creat en el 2001, obtenint l’aprovació per part de la Junta de Govern de la Universitat Politècnica de València en la figura d’Estructura Pròpia de Recerca el 26 de juliol d’aquell mateix any. L’envergadura de les labors de R+D que es portaven desenvolupant en la universitat des de fa més 30 anys per grups de recerca en temes relacionats amb l’Enginyeria Hidràulica i el Medi ambient necessitava d’un marc adequat per a un major desenvolupament i coordinació de les recerques dutes a terme.

L’IIAMA està format per vuit grups de recerca de la Universitat Politècnica de València. Tots ells tenen un ampli bagatge científic – tècnic consolidat en els últims 30 anys en temes relacionats amb l’Aigua i el Medi ambient, i presenten un extens currículum en recerca i assessorament en les seues respectives àrees de treball, així com un important grau de complementarietat entre ells.

Fruit d’açò, va anar el reconeixement de l’IIAMA l’any 2005 com a Institut Universitari de Recerca i l’ampliació de l’Institut amb nous despatxos i laboratoris en la Ciutat Politècnica de la Innovació, lloc on estan situades les oficines centrals.

L’Institut és conscient de l’existència d’una societat, una administració i un entorn industrial demandant dels serveis que l’IIAMA pot oferir, així com d’una potencial millora dels processos i competitivitat industrial a través del desenvolupament de tecnologies i solucions innovadores. La necessitat de donar resposta als nous reptes plantejats en tot el relacionat amb l’Aigua i el Medi ambient es pot traduir en grans possibilitats de col·laboració amb l’Administració, altres centres de recerca i empreses privades, per als quals l’Institut està totalment obert. En aquest sentit, l’IIAMA aporta una gran experiència en la transferència de resultats a les empreses, organismes públics i a la societat en general.

Al mateix temps, una de les qualitats de l’Institut és la seua capacitat per a promoure i fomentar la recerca interdisciplinària que involucre als diferents grups de treball que el constitueixen i a altres externs, possibilitant amb açò la realització de projectes R+D+i de qualitat i envergadura.

Objectius

  • Convertir-se en centre de referència davant l’Administració i la Comunitat Universitària en temes relacionats amb l’Aigua i Medi ambient, amb una clara vocació cap a la transferència de resultats de recerca a les empreses i al conjunt de la societat en general. En aquest sentit, l’Institut pretén ostentar un lideratge clar i reconegut, constituint un referent on acudir davant problemes tecnològics concrets relacionats amb l’Enginyeria Hidràulica i el Medi ambient.
  • L’aplicació dels avanços en l’àmbit de l’Enginyeria de l’Aigua i Medi ambient són necessaris per a l’explotació més eficient, sostenible i amb menor impacte ambiental dels recursos. L’IIAMA està en disposició de donar solucions a una societat i entorn industrial demandant, a través de col·laboracions amb empreses i altres centres de recerca, i mitjançant la transferència de coneixements i resultats de recerca, desenvolupant tecnologies que milloren la competitivitat de les empreses. La finalitat d’aquesta cooperació ha de ser aconseguir la màxima eficàcia en la transferència de resultats a les entitats receptives i a la societat.
  • Recolzar la constitució de xarxes i plataformes, així com administracions públiques i altres estructures articulades per a potenciar la col·laboració entre entitats, l’optimització de recursos i la transferència de resultats de recerca.
  • En aquesta línia, l’IIAMA pretén fomentar la seua participació en Xarxes, Plataformes i Projectes de recerca, així com en tot tipus de programes nacionals i internacionals de recerca i intercanvi, per als quals l’Institut ofereix la seua disponibilitat a col·laborar a totes aquelles entitats que estiguen interessades.

web: www.iiama.upv.es