Altres Administracions

El present projecte LIFE+ Albufera, dins dels objectius propis d’un LIFE governança, cerca generar experiències que siguen transferibles als actors involucrats en la gestió (en aquest cas de masses d’aigua en Xarxa Natura 2000), i afavorir els mecanismes a través dels quals els ensenyaments apresos puguen ser inclosos en la gestió a diferents nivells. Amb aquest objectiu, s’han identificat als diferents actors locals de la ZEPA Albufera de València, tenint en compte si formen part de les administracions o població local, el seu àmbit d’actuació i els mecanismes a través dels quals van a ser involucrats en el projecte:

  • Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient: L’Albufera, com a Parc Natural declarat en 1986, està gestionat per la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient, a través de la Direcció del Parc Natural. Regula la normativa d’usos de L’Albufera, per la qual cosa la seua implicació és fonamental en el projecte. Es compta amb una llarga experiència de treball en comú amb el Parc Natural en el disseny, execució i gestió dels aiguamolls artificials. Es convocarà al Parc a totes les reunions de la campanya de participació. A aquesta administració correspon la tasca de redactar els Plans de Gestió dins de la Xarxa Natura 2000. Les experiències adquirides en el projecte serviran per a la redacció d’aquests Plans.
  • Conselleria d’Agricultura: La ZEPA Albufera de València, és un espai eminentment agrícola, per la qual cosa la Conselleria d’Agricultura és un actor importantíssim les decisions del qual repercuteixen directament en la qualitat ambiental de L’Albufera. Es convocarà a aquest organisme a la campanya participativa, a través de reunions específiques per a tractar temes de gestió de l’aigua en l’arrossar i ús de fitosanitaris. S’espera comptar amb la seua participació en la disseminació dels resultats.
  • Ajuntament de València: La llacuna de L’Albufera és propietat de l’Ajuntament de València des de 1911. Des de fa diversos anys compta amb un servei especial, l’oficina Devesa-Albufera encarregada de la gestió de tot el terme municipal de València present en la ZEPA Albufera de València. Aquesta oficina realitza un treball molt important en el seguiment de la qualitat de l’aigua de la llacuna, i diversos projectes de millora d’hàbitats en el Parc Natural. La seua participació en el projecte és fonamental, per la qual cosa es comptarà amb ells durant tot el procés participatiu. La seua participació està assegurada, donada l’experiència de treball en comú amb els socis del present LIFE.
  • Municipis de la resta de la ZEPA Albufera de València: Són actors importants a l’hora de contactar amb la població local dels diferents municipis, sobretot en temes d’agricultura i caça. Es prestarà especial atenció a les localitats de Catarroja (Tancat de la Pipa), Sollana (Tancat de Milia) i Sueca (Tancat de l’Illa). En la Campanya participativa (Acció D2) s’incidirà especialment en la seua participació.