Resultats Esperats

  • Demostrar que la implantació i gestió dels aiguamolls artificials situats en espais naturals són capaços de complir satisfactòriament una doble funció: Millorar la qualitat de l’aigua en el seu àmbit en compliment de la DMA. S’espera tractar aproximadament 5000 m3/mes d’aigua del llac de l’Albufera per ha d’aiguamoll artificial (en total, 450000 m3/mes). El cabal és elevat però solament suposa un 2% del volum total del llac, per la qual cosa els seus efectes sobre la qualitat de l’aigua són encara desconeguts i més encara tenint en compte que existeixen altres factors que afecten a les aigües del llac. En qualsevol cas, aquests efectes s’estudiaran durant el desenvolupament de l’Acció B3. En l’àmbit dels aiguamolls artificials s’espera aconseguir un percentatge mínim de reducció de sòlids suspesos (SS), fòsfor total (PT), nitrogen total (NT) i clorofil•la a (Cl_a)) del 30%. S’espera aconseguir en els aiguamolls artificials els següents valors després del tractament d’aigua:

    SS: 20 mg/l, PT: 0.1 mg P/l, NT: 2.0 mg N/l, Cl_a: 10 mg/m3

  • Contribuir a la recuperació i millora de l’estat de conservació dels hàbitats i la biodiversitat en compliment de les Directives Hàbitats i Aus. La superfície que albergarà l’hàbitat potencialment utilitzat per les aus aquàtiques d’interès serà de 12 hectàrees en el Tancat de la Pipa, 7 hectàrees en el Tancat de Milia i de 2 hectàrees en el Tancat de l’Illa. Aquest augment d’hàbitat podria afavorir la presència d’un total estimat en 36 parelles reproductores de xibec i 25 de fotja comú (suma dels 3 sistemes d’aiguamolls artificials). A més serà òptim per a l’alimentació, refugi i possible reproducció de fotja moruna (Fulica cristata), espècie prioritària segons la Directiva Aus.
  • Demostrar que el compliment d’aquesta doble funció pot ser optimitzada mitjançant una gestió que optimitze una sèrie d’indicadors conjunts “aigua-hàbitats”, a definir en el desenvolupament del projecte.
  • Establir els mètodes per a la integració d’aquest model en la Planificació Territorial de Conca, els Plans Hidrològics de Conca i els Plans de Gestió en aiguamolls de la Xarxa Natura 2000.
  • Transmetre el missatge que és necessari aconseguir que les masses d’aigua tinguen bon estat ecològic i que amb açò es pot recuperar hàbitats i espècies desfavorides.
  • Promoure l’intercanvi d’experiències, i la participació de tots els sectors de la societat en la millora de la qualitat ecològica dels aiguamolls.