Accions

El desenvolupament del projecte comprèn les següents accions:

Accions preparatòries (Acció A1) per a recopilar la informació sobre funcionament previ dels aiguamolls artificials i la seua afecció ambiental per a definir l’estratègia de gestió.

Accions d’implementació (Accions B) per a aplicar l’estratègia de gestió plantejada en les accions preparatòries. Es realitzarà una valoració i anàlisi dels resultats obtinguts mitjançant la integració d’indicadors de qualitat d’aigües i biodiversitat. S’elaborarà una guia de gestió per operar aquests aiguamolls i s’establiran unes recomanacions de gestió òptima perquè siguen considerats si escau en els plans de gestió territorial de la Xarxa Natura 2000 i en els plans de gestió hidrològica.

Seguiment de l’impacte de la gestió sobre la qualitat de l’aigua (Acció C1) determinant la modificació de la qualitat de l’aigua al seu pas pels aiguamolls artificials.

Seguiment de l’impacte de la gestió sobre la biodiversitat (Acció C2) realitzant el seguiment d’avifauna i ictiofauna. S’obtindrà una visió global dels efectes de la gestió de l’aigua sobre els grups biològics i l’assemblatge de la comunitat d’aus i dels hàbitats.

Seguiment de l’impacte socioeconòmic sobre l’economia local i la població (Acció C3) realitzant l’avaluació de les afeccions dels aiguamolls artificials en les activitats econòmiques locals, i la percepció de la població sobre ells.

Accions de Comunicació i Difusió (Accions D) Es realitzaran Campanyes Divulgatives (Acció D1), Participatives (Acció D2) i de Difusió internacional (Acció D3) en les qual es treballarà a diversos nivells segons el públic destinatari: actors socials presents en el Parc Natural, públic en general, i un sector especialitzat en temes de gestió i conservació d’aiguamolls, que podran posar en pràctica els aprenentatges obtinguts en el projecte i disseminar-los.

A1. Definició de l’estratègia de gestió dels tres aiguamolls artificials
B1. Gestió de la hidráulica
B2. Gestió de la vegetació
B3. Modelació de la qualitat de l’aigua
B4. Estima d’Estat de Conservació basat en indicadors d’avifauna. Estudi de metodologies per a la seua implementació en l’elaboració de Plans de Gestió
C1. Seguiment dels efectes de la gestió sobre la qualitat de l’aigua i sediments
C2. Seguiment dels efectes de la gestió sobre la biodiversitat vertebrada
C3. Seguiment de l’impacte socioeconòmic sobre l’economia local i la població
D. Accions de Comunicació
E. Coordinació i administració del projecte