Aus

Una gran quantitat d’espècies d’aus que viuen en estat salvatge en el territori europeu es troben en retrocés. Per invertir aquesta tendència la Unió Europea, a través d’aquesta directiva, engega un règim general que prohibeix les pràctiques que representen una amenaça per a la conservació d’aquestes espècies (la mort o captura d’aus, la destrucció de nius, la recollida d’ous, etc.) El dispositiu de protecció creat inclou així mateix la designació de zones de protecció especial (ZPE) en favor de les aus en perill i de les aus migratòries, que són objecte de mesures de protecció i de gestió d’hàbitats.

Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres.

 

Conservació de les aus silvestres

Una gran quantitat d’espècies d’aus que viuen en estat salvatge en el territori europeu es troben en retrocés. Per invertir aquesta tendència, la Unió Europea (UE) engega un règim general que prohibeix les pràctiques que representen una amenaça per a la conservació d’aquestes espècies (la mort o captura d’aus, la destrucció de nius, la recollida d’ous, etc.) El dispositiu de protecció creat inclou així mateix la designació de zones de protecció especial (ZPE) en favor de les aus en perill i de les aus migratòries, que són objecte de mesures de protecció i de gestió d’hàbitats.

Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres.

SÍNTESI

Els Estats membres de la Unió Europea (UE) han d’adoptar mesures per a garantir la conservació i regular l’explotació de les aus que viuen de forma natural en estat salvatge en el territori europeu, per a mantenir o adaptar la seua població a nivells satisfactoris.

La protecció dels hàbitats

La desaparició dels hàbitats o la seua deterioració representa una amenaça per a la conservació de les aus silvestres. Per aquest motiu, és essencial protegir-los.

Per a , mantenir o reestablir els biòtops i els hàbitats de les aus, els Estats han de:

 • designar zones de protecció;
 • mantenir i ordenar els hàbitats d’acord amb els imperatius ecològics;
 • reestablir els biòtops destruïts i crear altres nous.

Les zones de protecció especials

Els Estats membres crearan zones de protecció especials (ZPE) per a les espècies d’aus amenaçades i les aus migratòries (veure annex I). Aquestes zones hauran de trobar-se en l’àrea de distribució natural de les aus i poden incloure zones d’hivernada, nidificació o de descans en els passos migratoris.

Els Estats membres prestaran especial atenció a les zones humides, que es troben en regressió en pràcticament tota Europa. Hauran així mateix de crear unes condicions favorables per a la supervivència i reproducció de les espècies presents en les zones de protecció especial. Per aconseguir-ho, adoptaran les mesures precises per a evitar la contaminació i la deterioració dels hàbitats, així com les pertorbacions que afecten a les aus. També hauran d’avaluar els impactes dels projectes susceptibles de tenir efectes significatius en els llocs designats i adoptaran les mesures adequades per a evitar aquests impactes.

Les zones de protecció especial (ZPE) componen, juntament amb les zones especials de conservació (ZEC) de la Directiva «Hàbitats» (92/43/CEE), la xarxa europea Natura 2000 d’enclavaments ecològics protegits.

Protecció de les aus silvestres

La present Directiva crea un règim general de protecció de totes les espècies d’aus silvestres que viuen en el territori europeu. Prohibeix en particular:

 • la destrucció o captura intencionada d’aus silvestres;
 • la destrucció o la deterioració de nius;
 • la recollida d’ous o la seua retenció (encara que estiguen buits);
 • les pràctiques que pertorben de forma intencionada a les aus i que comprometen la conservació de les espècies;
 • el comerç i la retenció d’espècies vives o mortes la caça de les quals o captura no estiga permesa (aquesta prohibició s’aplica també a qualsevol part o qualsevol producte procedent d’un au).

Els Estats membres podran introduir excepcions, en determinades condicions, a les disposicions previstes per a la protecció de les aus silvestres. No obstant açò, les conseqüències d’aquestes excepcions hauran de ser compatibles amb els objectius de conservació que estableix la Directiva.

Els Estats membres promouran la recerca amb finalitats de gestió, protecció i explotació raonable de les espècies d’aus silvestres del territori europeu (veure annex V).

Caça

Les espècies la població de les quals, distribució i taxa de reproducció ho permeten podran ser objecte de caça. No obstant açò, la pràctica de la caça haurà de respectar una sèrie de principis:

 • el nombre de peces cobrades no haurà de ser un perill per al manteniment de la població de l’espècie en nivells satisfactoris;
 • les espècies no es caçaran durant els períodes de reproducció o de cria;
 • no es caçaran aus migratòries en el seu viatge de retorn cap al seu lloc de reproducció;
 • queda prohibit qualsevol mètode de mort o captura massiva i no selectiva (veure annex IV).

La llista de les espècies autoritzades per a la caça consta en l’annex II (la part A inclou la llista de les espècies que es poden caçar en tota la UE, i la part B la de les espècies que es poden caçar solament en alguns països).

Context

La present Directiva substitueix a la Directiva 79/409/CEE, de 2 d’abril de 1979 (denominada més comunament com la Directiva «Aus») que era el text legislatiu més antic de la UE relatiu a la naturalesa. No obstant açò, les modificacions introduïdes afecten bàsicament a la forma. La Directiva «Aus» va establir per primera vegada un règim general per a la protecció de totes les espècies d’aus que viuen de forma natural en estat salvatge en el territori de la Unió. Va reconèixer així mateix que les aus silvestres, que comprenen un gran nombre d’aus migratòries, constitueixen un patrimoni comú als Estats membres de la UE i que perquè la seua conservació siga eficaç, és necessària una cooperació a escala mundial.

HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:01:ES:HTML

PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:020:0007:0025:ES:PDF

EUR-LEX

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0147:ES:NOT

 

Font – EUROPA  > Síntesi de la legislació de la UE